Proces produkcji betonu

1. Badania wstępne betonu

W przypadku otrzymania specyfikacji na beton, który nie jest ujęty w wykazie receptur, projektuje się nową recepturę, przeprowadza badania wstępne i po akceptacji wyników wdraża się ją do produkcji. Projektowanie receptury i badania wstępne przeprowadza laboratorium Centrum Technologicznego Betonu przy Cementowni Dyckerhoff Nowiny w Sitkówce k. Kielc.

Jeżeli średnia wytrzymałość z wyników badania po 28 dniach dojrzewania w warunkach normowych próbek pobranych z trzech zarobów (z każdego pobiera się przynajmniej trzy próbki) przekracza wytrzymałość charakterystyczną o nie mniej niż 6 MPa, to recepturę dołącza się do wykazu receptur roboczych i wdraża do produkcji.

Badania wstępne przeprowadza się również w przypadku nowego składu betonu lub istotnych zmian w składnikach albo określonych wymaganiach.
Do produkcji betonu żwirowego wykorzystuje się:

 • Cement CEM II/B-V 32,5R Dyckerhoff
 • Cement CEM II/B-S 42,5R Odra
 • Cement CEM II/B-S 32,5R Odra
 • Kruszywo żwirowe, frakcja 2-8 mm, żwirownia Super Krusz Waryś
 • Kruszywo żwirowe, frakcja 8-16 mm, żwirownia Super Krusz Waryś
 • Piasek 0-2 mm, żwirownia Super Krusz Waryś
 • Domieszka Plastyfikator Centrament N3 (BV) MCBauchemia
 • Domieszka Superplastyfikator FM-2001 Androimpex
 • Domieszka Superplastyfikator FM-D Androimpex
 • Domieszka Plastyfikator AM Androimpex
 • Dodatki: popiół lotny

Do produkcji betonów drogowo-mostowych wykorzystuje się:

 • Cement CEM 42,5N MSR/NA WARTA
 • Kruszywo bazaltowe, frakcja 2-8 mm, kopalnia GRACZE
 • Kruszywo bazaltowe, frakcja 8-16 mm, kopalnia GRACZE
 • Piasek 0-2 mm Kruszgeo Dwudniaki
 • Domieszka Superplastyfikator Muraplast FK 88 (FM)
 • Domieszka Napowietrzasz Centyrament AIR 201 (LP)

2. Dozowanie składników

W pomieszczeniu operatora węzła betoniarskiego znajdują się wszystkie aktualnie stosowane i zatwierdzone receptury oraz instrukcje mieszania produkowanego przez węzeł betonu. Tolerancje dozowania poszczególnych składników są zgodne z wymaganiami normy PN-EN 206:1.

Cement, kruszywa, woda oraz domieszki dozowane są wagowo i automatycznie poprzez system sterowniczy węzła betoniarskiego, a rzeczywiste ilości składników są dokumentowane w pamięci komputera i na wydrukach.

Materiały wyjściowe do produkcji betonu podlegają ciągłej kontroli zgodnie z zakresem i częstotliwością określoną w Księdze Kontroli Produkcji. Po przeprowadzeniu kontroli osoby za nią odpowiedzialne dokumentują ten fakt w Protokole kontroli dostaw składników (D1) i w Protokole pobierania próbek składników (D2).

3. Mieszanie mieszanki betonowej

Składniki mieszanki betonowej mieszane są w mieszarce aż do uzyskania jednorodnej mieszanki betonowej. Czas mieszania ustalony jest w systemie sterującym węzła na podstawie bieżących doświadczeń i obserwacji zarobów. Skład mieszanki nie może być zmieniony po jej usunięciu
z mieszarki.

Betoniarki samochodowe napełniane są w zależności od zapotrzebowania, jednak nie więcej niż do ich nominalnej pojemności. Przy dodatkowym dodawaniu domieszki redukującej wodę bezpośrednio do betoniarki samochodowej, mieszanka jest powtórnie wymieszana, przy czym minimalny czas mieszania wynosi 1 min./m3 mieszanki betonowej, jednak nie mniej niż 5 minut.

W większości przypadków mieszanki transportuje się w betoniarkach samochodowych. W niektórych sytuacjach mieszanka może być transportowana na pojazdach skrzyniowych, samowyładowczych. Zależy to od wyspecyfikowanej konsystencji lub technologii wbudowywania.

Mieszalnik betoniarki samochodowej pracuje na zasadzie mieszania wymuszonego. Pozwala to na równomierne rozprowadzanie składników i uzyskanie jednolitej konsystencji w czasie 1 min.

Zakład dysponuje specjalistycznym sprzętem do transportu i podawania mieszanki betonowej. Proces produkcji betonu podlega ciągłej kontroli.

4. Rejestracja i archiwizacja dokumentów systemu kontroli produkcji betonu

Wszystkie dokumenty związane bezpośrednio lub pośrednio z systemem produkcji są rejestrowane i kierowane do odpowiednich segregatorów. Surowce do produkcji betonu:

Każdy z surowców użytych do produkcji mieszanki betonowej musi odpowiadać właściwym dla niego normom:

 • Cement – zgodność z PN-EN 197-1
 • Kruszywa zwykłe i ciężkie – zgodność z PN-EN 12620
 • Kruszywa lekkie – zgodność z PN-EN13055-1
 • Woda zarobowa – zgodność z PN-EN 1008
 • Domieszki – zgodność z PN-EN 934-2
 • Dodatki – zgodność z PN-EN 450